THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày đăng: 10/04/2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 29/4/2024 tại 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM

TẢI VỀ