NGHỊ QUYẾT SỐ 09/2024/NQ-HĐQT NGÀY 15/05/2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày đăng: 15/05/2024

Thống nhất thông qua phương án khen thưởng năm 2023 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty

/UserFile/editor/files/NQ%20KHEN%20TH%C6%AF%E1%BB%9ENG%20H%C4%90QT%2C%20BKS%2C%20TK%20CTY%20N%C4%82M%202024.pdf

/UserFile/editor/files/NQ%20KHEN%20TH%C6%AF%E1%BB%9ENG%20H%C4%90QT%2C%20BKS%2C%20TK%20CTY%20N%C4%82M%202024.pdf