Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn

Ngày đăng: 12/06/2024

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn