CBTT Thông báo số 02/HTC-HĐQT-TB; Tờ trình số 15/HTC-HĐQT-TTr ngày 104/2024

Ngày đăng: 19/04/2024

Thông báo số 02/HTC-HĐQT-TB về bổ sung nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Tờ trình số 15/HTC-HĐQT-TTr ngày 104/2024 về việc Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

TẢI VỀ