Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Liên hệ
GIỚI THIỆU
  Tin tức      Thứ 2, 04/07/2022
TIN TỨC MỚI
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị thành viên
Tin tức - Sự kiện
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo tài chính
Địa chỉ :
Số 25 Bà triệu, Khu phố 1, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Điện thoại :
(08) 38915294
(08) 38913942

Fax:
(08) 38910457
Thống kê
 Trực tuyến5
 Lượt truy cập2,571,683
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ký ngày 31/3/2022)
   

Danh mục tài liệu

Giai đoạn tổ chức

1. Thông báo về chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Mẫu Giấy xác nhận dự họp ĐHĐCĐ 2022

3. Mẫu Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ 2022

4. Mẫu Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 2022-2027 

5. Mẫu Đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát 2022-2027 

6. Mẫu Giấy đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị 2022-2027

7. Mẫu Giấy đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát 2022-2027 

8. Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT 2022-2027 

9. Mẫu Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên để bầu vào BKS 2022-2027 

10. Mẫu Lý lịch tóm tắt ứng cử viên thành viên HĐQT / BKS 2022-2027 

Tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông

11.Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội

12.Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội

13.Dự thảo Quy chế bầu cử của Đại hội

14.Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT

15.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

16.Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm Soát

17.Tờ trình của BKS về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

18.Tờ trình của HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2021

19.Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

20.Tờ trình của HĐQT về việc quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT và Ban Kiểm soát

21.Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

22.Tờ trình của HĐQT về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

23.Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

SƠ ĐỒ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

-Nghị quyết của HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 01/07/2022 về thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
-Công bố thay đổi các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Bà Điểm 2, CHXD Thị Trấn, CHXD Thới Tam Thôn.
-Công bố thay đổi các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn - Cửa hàng thịt số 1, CHXD Lam Sơn, CHXD Số 1, CHXD Số 3, CHXD Tân Chánh Hiệp (các Giấy chứng nhận ĐK hoạt động chi nhánh thay đổi ngày 24/06/2022
-Bảng cung cấp thông tin của ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
-Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 24/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc tái bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
-Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được vinh danh là Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022.
-Ký kết hợp đồng kiểm toán độc lập năm 2022 ngày 17/6/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
-Thông báo Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn lần thứ 10 ngày 07/06/2022
-Thông báo số 12/2022/HTC-TB ngày 06/06/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
-Thông báo số 11/2022/HTC-TB ngày 06/06/2022 về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
-Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 06/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
-Thông báo số 09/2022/HTC-TB ngày 31/05/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt IV (đợt cuối) năm 2021
-Báo cáo tài chính Quý I Năm 2022 (Hợp nhất) ngày 28/04/2022
-Báo cáo tài chính Quý I Năm 2022 (Công ty Mẹ) ngày 28/04/2022
-Bảng cung cấp thông tin thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027
-Thông báo thay đổi nhân sự số 06/HTC-HĐQT ngày 26/04/2022
-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022
-Bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ký ngày 13/4/2022)
-Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 13/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách ửng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ký ngày 31/3/2022)
-Thông báo số 05/HTC-HĐQT-TB ngày 31/03/2022 về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
-Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị về Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
-Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các giao dịch của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc môn và các bên có liên quan.
-Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Chương trình và nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
-Báo cáo thường niên năm 2021 (ký ngày 18.03.2022)
-Quyết định số 04/HĐQT-QĐ ngày 16/03/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn kiêm Giám đốc Công ty TNHH QL và KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
-Quyết định số 03/HĐQT-QĐ ngày 16/03/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh tăng thù lao với Chủ tịch Công ty TNHH QL và KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
-Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 16/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nhân sự chủ chốt Công ty TNHH QL và KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn
-Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 16/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2021 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2022
-Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (ký ngày 09/03/2022)
-Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (ký ngày 09/03/2022)
-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan_Ông LÊ PHAN TRUNG HIẾU
-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan_Bà PHAN BẠCH NGỌC
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_ông LÊ PHAN TRUNG HIẾU
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan_Bà PHAN BẠCH NGỌC
-Đính chính Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2021 (Hợp nhất) ngày 18/02/2022
-Đính chính Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2021 (Công ty mẹ) ngày 18/02/2022
-Thông báo số 03/2022/HTC-TB ngày 15/02/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
-Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 15/02/2022 về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
-Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2021 (Hợp nhất) ngày 27/01/2022
-Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2021 (Công ty mẹ) ngày 27/01/2022
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 cho các pháp nhân trong hệ thống Công ty
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt III năm 2014
-Quyết định về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2014
-Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)
-Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_Ông Lê Văn Mỵ
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
-Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015
- Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)
Thời tiết trong nước
(Nguồn: VnExpress.net)
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Đối tác | Liên hệ