Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Liên hệ
GIỚI THIỆU
  Giới thiệu      » Báo cáo tài chính   Chủ nhật, 03/12/2023
TIN TỨC MỚI
Giới thiệu
Sơ đồ tổ chức
Đơn vị thành viên
Tin tức - Sự kiện
Quan hệ Cổ đông
Báo cáo tài chính
Văn bản pháp luật
Thống kê
 Trực tuyến9
 Lượt truy cập3,296,822
 CBTT BCTC QUY 3 NAM 2023(28/10/23-07:30)
   
CBTT BCTC QUY 3 NAM 2023
 
 GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH (HỢP NHẤT)(28/10/23-07:35)
   
Giai trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước (Hợp nhất)
 
 BCTC QUÝ 3 NĂM 2023 (HỢP NHẤT)(28/10/23-07:05)
   
BCTC QUÝ 3 NĂM 2023 (HỢP NHẤT)
 
 GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH (CTY MẸ)(28/10/23-07:41)
   
Giải trình lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm ngoái (Cty Mẹ)
 
 BCTC QUÝ 3 NĂM 2023 (CTY MẸ)(28/10/23-07:34)
   
BCTC QUÝ 3 NĂM 2023 (CTY MẸ)
 
 CÔNG VĂN SỐ 49/HTC-2023 GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC BÁN NIÊN 2023(16/08/23-16:23)
   
Về việc giải trình Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về BCTC cho giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023
 
 BCTC BÁN NIÊN 2023 - MẸ(16/08/23-16:18)
   
Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về BCTC - Riêng
 
 BCTC BÁN NIÊN 2023 - HỢP NHÂT(16/08/23-16:52)
   
Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về BCTC - Hợp nhất
 
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II – 2023 (HỢP NHẤT)(31/07/23-08:18)
 
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2023 (CÔNG TY MẸ)(31/07/23-08:36)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2023 (Hợp nhất) ngày 26/04/2023(26/04/23-08:26)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2023 và Giải trình Kết quả BCTC Quý I Năm 2023 (Công ty Mẹ) ngày 26/04/2023(26/04/23-08:07)
 
 Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 (ký ngày 06/03/2023)(09/03/23-06:11)
 
 Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 (ký ngày 06/03/2023)(09/03/23-06:16)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2022 và Giải trình kết quả BCTC Quý IV Năm 2022 (Hợp nhất) ngày 19/01/2023(19/01/23-13:32)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2022 và Giải trình kết quả BCTC Quý IV Năm 2022 (Công ty Mẹ) ngày 19/01/2023(19/01/23-13:35)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2022 (Hợp nhất) ngày 28/10/2022(28/10/22-03:42)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2022 (Công ty Mẹ) ngày 28/10/2022(28/10/22-03:03)
 
 Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính - hợp nhất cho giai đoạn từ 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 (ký ngày 12/8/2022)(12/08/22-10:53)
 
 Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 (ký ngày 12/8/2022)(12/08/22-10:22)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2022 (Hợp nhất) ngày 28/07/2022(28/07/22-04:20)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2022 (Công ty Mẹ) ngày 28/07/2022(28/07/22-04:07)
 
 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 08/2022/BC-HTC ngày 27/7/2022(27/07/22-09:51)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2022 (Hợp nhất) ngày 28/04/2022(28/04/22-08:53)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2022 (Công ty Mẹ) ngày 28/04/2022(28/04/22-08:51)
 
 Báo cáo thường niên năm 2021 (ký ngày 18.03.2022)(18/03/22-08:08)
 
 Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (ký ngày 09/03/2022)(09/03/22-02:17)
 
 Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (ký ngày 09/03/2022)(09/03/22-02:25)
 
 Đính chính Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2021 (Hợp nhất) ngày 18/02/2022(18/02/22-08:51)
 
 Đính chính Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2021 (Công ty mẹ) ngày 18/02/2022(18/02/22-07:31)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2021 (Hợp nhất) ngày 27/01/2022(27/01/22-16:54)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2021 (Công ty mẹ) ngày 27/01/2022(27/01/22-15:46)
 
 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 số 01/BC-HTC ngày 25/01/2022(25/01/22-20:19)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2021 (Hợp nhất) ngày 27/10/2021(27/10/21-08:14)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2021 (Công ty mẹ) ngày 27/10/2021(27/10/21-08:36)
 
 Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính - hợp nhất cho giai đoạn từ 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 (ký ngày 16/8/2021)(17/08/21-13:34)
 
 Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 (ký ngày 16/8/2021)(17/08/21-13:42)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2021 (Hợp nhất) ngày 30/07/2021(30/07/21-12:57)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2021 (Công ty mẹ) ngày 30/07/2021(30/07/21-12:24)
 
 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021 số 109/BC-HTC ngày 28/07/2021(28/07/21-18:44)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2021 (Hợp nhất) ngày 23/04/2021(22/04/21-18:08)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2021 (Công ty mẹ) ngày 23/04/2021(22/04/21-18:17)
 
 Báo cáo thường niên năm 2020 (ký ngày 30/03/2021)(30/03/21-10:39)
 
 Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 (ký ngày 17/03/2021)(17/03/21-14:13)
 
 Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 (ký ngày 17/03/2021)(17/03/21-14:47)
 
 Đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (BCQT số 17/BC-HTC ngày 29/01/2021)(29/01/21-15:32)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2020 (Hợp nhất) ngày 28/01/2021(28/01/21-10:01)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2020 (Công ty mẹ) ngày 28/01/2021(28/01/21-09:32)
 
 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 số 10/BC-HTC ngày 26/01/2021(26/01/21-17:13)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2020 (Hợp nhất) ngày 22/10/2020(22/10/20-08:22)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2020 (Công ty mẹ) ngày 22/10/2020(22/10/20-08:34)
 
 Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về BCTC - Hợp nhất (cho giai đoạn từ 01/01 đến 30/6/2020) ký ngày 19/8/2020(19/08/20-11:47)
 
 Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về BCTC (cho giai đoạn từ 01/01 đến 30/6/2020) ký ngày 19/8/2020(19/08/20-11:22)
 
 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020 số 88/BC-HTC ngày 28/07/2020(28/07/20-15:31)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2020 (Hợp nhất) ngày 28/7/2020(28/07/20-11:35)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2020 (Công ty mẹ) ngày 28/7/2020(28/07/20-11:41)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2020 (Hợp nhất) ngày 24/4/2020(24/04/20-08:19)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2020 (Công ty mẹ) ngày 24/4/2020(24/04/20-08:07)
 
 Báo cáo thường niên năm 2019 (ký ngày 02/03/2020)(02/03/20-16:03)
 
 Báo cáo tài chính Năm 2019 (Hợp nhất) đã kiểm toán ngày 21/02/2020(21/02/20-12:17)
 
 Báo cáo tài chính Năm 2019 (Công ty mẹ) đã kiểm toán ngày 21/02/2020(21/02/20-12:55)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2019 (Hợp nhất) ngày 16/01/2020(20/01/20-09:27)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 16/01/2020(20/01/20-09:25)
 
 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết năm 2019 số 02/BC-HTC ngày 16/01/2020(16/01/20-15:11)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2019 (Hợp nhất) ngày 25/10/2019(25/10/19-09:25)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 25/10/2019(25/10/19-09:57)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2019 (Hợp nhất) ngày 01/8/2019(01/08/19-15:29)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 01/8/2019(01/08/19-15:42)
 
 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019 số 72/BC-HTC ngày 24/07/2019(24/07/19-10:37)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2019 (Hợp nhất) ngày 23/7/2019(23/07/19-11:41)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 23/7/2019(23/07/19-11:08)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2019 (Hợp nhất) ngày 25/04/2019(25/04/19-11:39)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2019 (Công ty mẹ) ngày 25/04/2019(25/04/19-11:03)
 
 Báo cáo thường niên năm 2018 (ngày 12/03/2019)(12/03/19-08:53)
 
 Báo cáo tài chính Năm 2018 (Hợp nhất) đã kiểm toán ngày 07/03/2019(07/03/19-14:40)
 
 Báo cáo tài chính Năm 2018 (Công ty mẹ) đã kiểm toán ngày 07/03/2019(07/03/19-14:16)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2018 (Hợp nhất) ngày 24/01/2019(24/01/19-13:08)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2018 (Công ty mẹ) ngày 24/01/2019(24/01/19-13:28)
 
 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết năm 2018 số 07/BC-HTC ngày 23/01/2019(23/01/19-15:07)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2018 (Hợp nhất) ngày 26/10/2018(26/10/18-08:09)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2018 (Công ty mẹ) ngày 25/10/2018(25/10/18-10:13)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2018 (Hợp nhất)(28/08/18-14:13)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2018 (Công ty mẹ)(28/08/18-14:25)
 
 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 số 64/BC-HTC ngày 27/7/2018(27/07/18-11:34)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2018 Hợp nhất (ký ngày 27/7/2018)(27/07/18-08:40)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2018 (Công ty mẹ) ký ngày 26/7/2018(26/07/18-10:41)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2018 (Hợp nhất) ngày 26/4/2018(26/04/18-13:01)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2018 (Công ty mẹ) ngày 26/4/2018(26/04/18-13:30)
 
 Báo cáo thường niên năm 2017(15/03/18-11:50)
 
 Công văn Công bố báo cáo tài chính năm 2017 (Hợp nhất)(09/03/18-21:59)
 
 Công văn Công bố báo cáo tài chính năm 2017 (Công ty mẹ)(09/03/18-21:42)
 
 Báo cáo tài chính Năm 2017 (Hợp nhất) đã kiểm toán(08/03/18-14:02)
 
 Báo cáo tài chính Năm 2017 (Công ty mẹ) đã kiểm toán(08/03/18-11:43)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2017 (Hợp nhất)(29/01/18-18:52)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2017 (Công ty mẹ)(29/01/18-16:42)
 
 Báo cáo quản trị công ty năm 2017(29/01/18-15:29)
 
 Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 2017(29/01/18-14:03)
 
 Văn bản số 167/UBCK-GSĐC ngày 09/01/2018 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính năm 2018 của HTC(17/01/18-15:12)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2017 (Hợp nhất)(27/10/17-11:11)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2017 (Công ty mẹ)(26/10/17-13:01)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2017 (Hợp nhất)(29/08/17-17:00)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2017 (Công ty mẹ)(29/08/17-17:25)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2017 (Hợp nhất)(28/07/17-10:39)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2017 (Công ty mẹ)(26/07/17-09:40)
 
 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017(25/07/17-15:31)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2017 (Hợp nhất)(26/04/17-14:01)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2017 (Công ty mẹ)(24/04/17-18:16)
 
 Báo cáo thường niên năm 2016(24/03/17-09:27)
 
  Báo Cáo Tài Chính năm 2016 (Hợp nhất) Sau kiểm toán(20/03/17-18:50)
 
  Báo Cáo Tài Chính năm 2016 (Công ty mẹ) Sau kiểm toán(20/03/17-17:10)
 
 Báo cáo quản trị năm 2016(25/01/17-15:08)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2016 (Hợp nhất)(24/01/17-15:33)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2016 (Công ty mẹ)(23/01/17-16:03)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2016 (Hợp nhất)(28/10/16-15:35)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2016 (Công ty mẹ)(27/10/16-15:31)
 
 Văn bản Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016(25/08/16-13:26)
 
 Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016(25/08/16-13:09)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2016 (Hợp nhất)(20/08/16-13:00)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2016 (Công ty mẹ)(20/08/16-13:31)
 
 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016(28/07/16-14:47)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2016 (Hợp nhất)(27/07/16-15:37)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2016 (Công ty mẹ)(26/07/16-14:18)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2016 (Hợp nhất)(26/04/16-10:51)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2016 (Công ty mẹ)(26/04/16-10:46)
 
 Báo cáo thường niên năm 2015(07/04/16-10:03)
 
 Đính chính thông tin trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015(06/04/16-10:55)
 
  Báo Cáo Tài Chính Năm 2015 (Hợp nhất) Sau kiểm toán(29/03/16-17:37)
 
  Báo Cáo Tài Chính năm 2015 (Công ty mẹ) Sau kiểm toán(29/03/16-17:06)
 
 Báo cáo Quản trị năm 2015(28/01/16-15:41)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2015 (Hợp nhất)(22/01/16-14:45)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2015 (Công ty mẹ)(22/01/16-09:42)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2015 (Hợp nhất)(02/11/15-15:36)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2015 (Công ty mẹ)(22/10/15-16:22)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2015 (Hợp nhất)(19/08/15-14:01)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2015 (Công ty mẹ)(19/08/15-14:22)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2015 (Hợp nhất)(31/07/15-19:06)
 
 Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2015(27/07/15-14:46)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2015 (Công ty mẹ)(20/07/15-13:55)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Hợp nhất)(11/05/15-16:35)
 
 Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2015(11/05/15-16:13)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 (Công ty mẹ)(20/04/15-17:48)
 
 Báo cáo thường niên năm 2014(23/03/15-11:43)
 
  Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Hợp nhất(18/03/15-15:12)
 
  Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) - Công ty mẹ(18/03/15-15:36)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2014 (Hợp nhất)(02/02/15-16:58)
 
 Báo cáo Quản trị năm 2014(30/01/15-14:09)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2014 (Công ty mẹ)(19/01/15-16:44)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2014 (Hợp nhất)(12/11/14-16:25)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2014 (Công ty mẹ)(16/10/14-14:06)
 
 Giải trình Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2014(22/08/14-11:03)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2014 (Hợp nhất)(14/08/14-16:04)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2014 (Công ty mẹ)(14/08/14-16:24)
 
 Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2014(29/07/14-17:14)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2014 (Hợp nhất)(29/07/14-10:33)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2014 (Công ty mẹ)(16/07/14-15:54)
 
 Chỉ định đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2014(26/05/14-11:05)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2014 (Hợp nhất)(25/04/14-09:19)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2014 (Công ty mẹ)(16/04/14-17:44)
 
 Báo cáo Thường Niên Năm 2013(27/03/14-09:48)
 
 Báo Cáo Tài Chính Năm 2013 (đã kiểm toán) - Hợp Nhất(17/03/14-15:27)
 
 Báo Cáo Tài Chính Năm 2013 (đã kiểm toán) - Công ty Mẹ(17/03/14-15:23)
 
 Giải trình số liệu Báo cáo tài chính Hợp nhất Công ty đã lập khác với Báo cáo tài chính Hợp nhất được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013(13/03/14-13:57)
 
 Giải trình số liệu Báo cáo tài chính Công ty đã lập khác với Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013(13/03/14-13:54)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý IV Năm 2013(27/01/14-11:50)
 
 Báo Cáo Quản Trị Năm 2013(27/01/14-11:55)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2013 (Công ty mẹ)(17/01/14-09:07)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý III Năm 2013(28/10/13-11:40)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2013 (Công ty mẹ)(16/10/13-16:09)
 
 Giải trình Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2013(01/10/13-11:22)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2013 (hợp nhất)(14/08/13-09:34)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2013 (Công ty mẹ)(13/08/13-15:43)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý II Năm 2013(31/07/13-14:44)
 
  Báo cáo tài chính Quý II Năm 2013 (Công ty mẹ)(15/07/13-12:38)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý I Năm 2013(02/05/13-16:30)
 
  Báo cáo tài chính Quý I Năm 2013 (Công ty mẹ)(19/04/13-16:28)
 
  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (đã kiểm toán)(28/03/13-19:13)
 
  Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) - Công ty mẹ(28/03/13-18:43)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý IV Năm 2012(31/01/13-15:22)
 
  Báo Cáo Quản Trị Năm 2012(23/01/13-18:36)
 
  Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2012 (Công ty mẹ)(23/01/13-18:29)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý III Năm 2012(31/10/12-12:20)
 
  Báo cáo tài chính Quý III Năm 2012 (Công ty mẹ)(18/10/12-10:31)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2012 (hợp nhất)(03/08/12-18:41)
 
 Báo cáo soát xét Báo Cáo Tài Chính 6 tháng đầu năm 2012 (Công ty mẹ)(03/08/12-18:05)
 
 Báo Cáo Quản Trị 6 Tháng Đầu Năm 2012(24/07/12-16:31)
 
 Báo Cáo Tài Chính (Hợp nhất) Quý II Năm 2012(24/07/12-16:22)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2012 (Công ty mẹ)(19/07/12-14:25)
 
 Báo Cáo Thường Niên Năm 2011(25/05/12-11:58)
 
 Giải trình chênh lệch LNST giữa BCTC Kiểm toán năm 2011 và BCTC Công ty tự lập(02/05/12-16:52)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2012 - Sau hợp nhất(02/05/12-14:20)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2012 - Trước hợp nhất(26/04/12-12:57)
 
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán)(03/04/12-08:00)
 
 Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty mẹ(03/04/12-08:37)
 
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (chưa kiểm toán)(14/02/12-10:03)
 
 Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2011 (chưa hợp nhất)(21/01/12-20:36)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2011 (Hợp nhất)(03/11/11-10:40)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2011 (trước hợp nhất)(24/10/11-09:49)
 
 Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (hợp nhất)(15/08/11-10:21)
 
 Báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (trước hợp nhất)(15/08/11-10:43)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2011 (Hợp nhất)(28/07/11-14:31)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2011 (Chưa hợp nhất)(20/07/11-16:38)
 
 Báo cáo tài chính (hợp nhất) Quý I Năm 2011(11/05/11-11:57)
 
 Báo Cáo Tài Chính Quý I Năm 2011(23/04/11-09:02)
 
 Báo Cáo Thường Niên Năm 2010(30/03/11-15:13)
 
 Báo cáo tài chính hợp nhất Năm 2010 (đã kiểm toán)(28/03/11-16:20)
 
 Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) Năm 2010 - chưa hợp nhất(17/03/11-10:18)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2010 - Hợp nhất(11/02/11-11:07)
 
 Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2010(25/01/11-17:01)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2010 (Hợp nhất)(28/10/10-16:48)
 
 Báo cáo tài chính Quý III Năm 2010(21/10/10-11:34)
 
 Báo cáo soát xét báo cáo tài chính (hợp nhất) 6 tháng đầu năm 2010(25/08/10-15:22)
 
 Báo cáo kết quả soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm (trước hợp nhất)(12/08/10-09:05)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2010 - Hợp nhất(26/07/10-11:59)
 
 Báo cáo tài chính Quý II Năm 2010(20/07/10-15:08)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2010 - Hợp nhất(05/05/10-16:56)
 
 Báo cáo tài chính Quý I Năm 2010(22/04/10-17:59)
 
 Báo cáo thường niên năm 2009(18/03/10-17:03)
 
 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 (đã được kiểm toán)(18/03/10-16:10)
 
 Báo cáo tài chính năm 2009 (đã được kiểm toán) - Công ty mẹ(12/03/10-15:04)
 
  Báo cáo tài chính Quý III - Năm 2009 (Hợp nhất)(11/11/09-15:03)
 
 Báo cáo tài chính Quý III - Năm 2009(23/10/09-15:31)
 
 Báo cáo tài chính Quý II - Năm 2009(28/07/09-11:25)
 
 Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I - Năm 2009(04/05/09-14:46)
 
 Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán (Công ty mẹ)(23/04/09-12:45)
 
 Báo cáo tài chính (hợp nhất) năm 2008 đã kiểm toán(23/04/09-11:56)
 
 Báo cáo thường niên năm 2008(13/04/09-15:22)
 
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II – 2023 (HỢP NHẤT)(31/07/23-08:06)
-NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NQ-HĐQT
-NGHỊ QUYẾT SỐ 17/NQ-HĐQT
-CBTT BẤT THƯỜNG
-CBTT ĐỊNH KỲ BCTC QUÝ 3 NĂM 2023
-GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH (HỢP NHẤT)
-GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH (CTY MẸ)
-BCTC QUÝ 3 NĂM 2023 (HỢP NHẤT)
-BCTC QUÝ 3 NĂM 2023 (CTY MẸ)
-Thông báo số 12/2023/HTC-TBngày 31/8/2023
-Công văn 50/HTC-CV CBTT bất thường
-NQ14 liên quan giao dịch tín dụng với Shinhan Bank
-NQ13 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023
-NQ12 Phiên họp HĐQT ngày 30/8/2023
-CBTT NQ12, NQ13, NQ14 NGÀY 30/8/2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
-CV SỐ 50/2023/CBTT-HTC CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC BÁN NIÊN 2023 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT
-CV49/HTC-2023 GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC BÁN NIÊN 2023
-BCTC BÁN NIÊN 2023 ĐÃ SOÁT XÉT - HỢP NHẤT
-BCTC BÁN NIÊN 2023 ĐÃ SOÁT XÉT
-BÁO CÁO SỐ 06/2023/BC-HTC VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
-CÔNG VĂN SỐ 48/HTC-CV NGÀY 31/7/2023 CÔNG BỐ THÔNG TIN
-CV47/HTC-2023 NGÀY 28/7/2023 V/V CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
-BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2023 (HỢP NHẤT)
-CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023
-CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2023
-Quyết định số 11/QĐ-HĐQT tái bổ nhiệm Phó TGĐ
-Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT về nhân sự chủ chốt
-CBTT Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT và Quyết định số 11/QĐ-HĐQT
-Giấy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin Số 01/2023/GUQ-HTC Ngày 29/05/2023
-Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 24/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin
-Đơn xin rút đơn từ nhiệm Ông Lê Văn Tèo
-Nghị quyết 08/2023/HĐQT Thông qua phương án khen thưởng năm 2022 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty
-Đơn xin từ nhiệm Ông Lê Văn Tèo
-Quyết định 07/HĐQT-QĐ Về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Báo cáo tài chính Quý I Năm 2023 (Hợp nhất) ngày 26/04/2023
-Báo cáo tài chính Quý I Năm 2023 và Giải trình Kết quả BCTC Quý I Năm 2023 (Công ty Mẹ) ngày 26/04/2023
-Nghị quyết 07/2023/HĐQT Về việc thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ và lựa chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2023
-Nghị quyết 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
-Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
-Quyết định 07/HĐQT-QĐ Về việc tái bổ nhiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 24/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 03 năm 2022
-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
-Thông báo số 07/HTC-HĐQT-TB ngày 23/03/2023 về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
-Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023
-Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 (ký ngày 06/03/2023)
-Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 (ký ngày 06/03/2023)
-Nghị quyết 02/2023 NQ-HĐQT Về việc gia hạn tiến độ của dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn
-Thông báo 03/2023/HTC-TB Về việc ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
-Nghị quyết 01/2023 NQ-HĐQT Về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
-Quyết định 01/QĐ-HTC về việc nghỉ hưu được hưởng chế độ hưu trí của ông Tô Văn Liêm, phó Tổng Giám đốc, từ ngày 01/05/2023
-Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022
-Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2022 và Giải trình kết quả BCTC Quý IV Năm 2022 (Hợp nhất) ngày 19/01/2023
-Báo cáo tài chính Quý IV Năm 2022 và Giải trình Kết quả BCTC Quý IV Năm 2022 (Công ty Mẹ) ngày 19/01/2023
-Thông báo số 01/2023/HTC-TB ngày 04/01/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt II năm 2022
-Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
-Quyết định 197/QĐ Về việc tái bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
-Quyết định 196/QĐ Về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
-Quyết định 48/HĐQT-QĐ Về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Quyết định 49/HĐQT-QĐ Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Quyết định 193/QĐ Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
-Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo ước thực hiện tình hình sản xuất kinh doanh 2022, kế hoạch 2023 và bổ nhiễm, miễn nhiệm nhân sự năm 2023
-Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc Tạm trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi năm 2022 (Cty TNHH Ql& KD Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn)
-Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐQT ngày 12/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tạm ứng cổ tức Đợt II năm 2022
-Thông báo số 25/2022/HTC-TB ngày 12/12/2022 về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2022
-Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐQT ngày 05/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hóc Môn
-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà PHAN THỊ HỒNG PHÚC
-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông TÔ VĂN LIÊM
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2022 (Hợp nhất) ngày 28/10/2022
-Báo cáo tài chính Quý III Năm 2022 (Công ty Mẹ) ngày 28/10/2022
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Phan Thị Hồng Phúc - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
-Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Tô Văn Liêm - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty
-Giấy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin Số 01/2022/GUQ-HTC Ngày 14/10/2022
-Thông báo thay đổi nhân sự miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin
-Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐQT ngày 14/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin
-Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thương nhân phân phối xăng dầu số 532-TNPP/QĐ-BCT, cấp lần thứ nhất: ngày 10/03/2020; Cấp bổ sung, sửa đổi lần thứ nhất: ngày 23/09/2022
-Thông báo số 21/2022/HTC-TB ngày 30/09/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt I năm 2022
-Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT ngày 27/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022
-Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 27/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm (trước và sau hợp nhất) đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán nội bộ bán niên 2022
-Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Qui chế tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (đính kèm Qui chế tài chính)
-Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Qui chế Đại diện vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (đính kèm Qui chế Đại diện vốn)
-Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sài Gòn
-Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - Chi nhánh TP.HCM (HDBank)
-Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 09/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc tạm trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2022
-Thông báo số 20/2022/HTC-TB ngày 09/09/2022 về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2022
-Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 09/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tạm ứng cổ tức Đợt I năm 2022
-Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn lần thứ 12 ngày 16/08/2022
-Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính - hợp nhất cho giai đoạn từ 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 (ký ngày 12/8/2022)
-Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 (ký ngày 12/8/2022)
-Thông báo số 2533/TB-SGDHN ngày 08/08/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Mã CK: HTC)
-Quyết định số 538/QĐ-SGDHN ngày 02/08/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
-Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Thị Trấn (Lần 5, ngày 29/7/2022)
-Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Thới Tam Thôn (Lần 3, ngày 29/7/2022)
-Thông báo số 18/2022/HTC-TB ngày 01/8/2022 của Chủ tịch HĐQT về việc ghi tăng cổ phiếu phát hành thêm trong Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký
-Báo cáo tài chính Quý II Năm 2022 (Hợp nhất) ngày 28/07/2022
-Báo cáo tài chính Quý II Năm 2022 (Công ty Mẹ) ngày 28/07/2022
-Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 08/2022/BC-HTC ngày 27/7/2022
-Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 09/BC-HTC ngày 27/7/2022
-Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2022 số 02/HTC ngày 27/07/2022
-Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 74/2010/GCNCP-VSD-4 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 22 tháng 7 năm 2022
-Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn lần thứ 11 ngày 19/07/2022
-Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn
-Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Số 3 - Đông Thạnh
-Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn sửa đổi và bổ sung ký ngày 14/07/2022
-Nghị quyết của HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022 về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.
-Văn bản số 4325/UBCK-QLCB ngày 07/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC
-Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Tân Xuân
-Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Tân Hiệp 2
-Nghị quyết của HĐQT số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 04/07/2022 về thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
-Nghị quyết của HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 04/07/2022 về thông qua Phương án kinh doanh lô lớn xăng dầu phục vụ nhu cầu bán buôn và bán lẻ.
-Công bố thay đổi các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - CHXD Trung Mỹ Tây, CHXD Số 2 Đông Thạnh, Cửa hàng ăn uống Hương Cau.
-Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 07/2022/BC-HTC ngày 01/7/2022
-Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành số 16/2022/TB-HTC ngày 01/7/2022
-Quyết định số 38/2022/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2022 của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
-NGHỊ QUYẾT SỐ 18/NQ-HĐQT
-BCTC QUÝ 3 NĂM 2023 (CTY MẸ)
Thời tiết trong nước
(Nguồn: VnExpress.net)
Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Khách hàng | Đối tác | Liên hệ